2020

НА 31.08.2020 г. в сградата на „Варна плод“ АД в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1 се проведе извънредно общо събрание на акционерите. Протоколът от събранието и приетата „Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД“ може да разгледате в прикачените файлове. 
 
 
НА 30.07.2020 г. в сградата на „Варна плод“ АД в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1 се проведе редовно общо събрание на акционерите. Протоколът от събранието може да разгледате в прикачения файл.
________________________________________________________________________________
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите:

 

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 30.07.2020 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., доклада на Одитния комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., доклада на Одитния комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

  1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2019 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2019 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г.  и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

  1. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2019 г.-31.12.2019 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период – 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

  1. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната брутна заплата на дружеството и размер на гаранцията за управление, равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на съвета на директорите.

  1. Вземане на решение за избор на „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2020 г.

Проект за решение: ОСА  избира „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2020 г.

  1. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА избира за членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД Зорница Ройдева, Светла Иванова и Росица Кирязова, за нов тригодишен мандат и определя тяхното възнаграждение, съобразно решението на общото събрание на акционерите.

8. Други

Материалите, свързани с насроченото ОСА са:

Oditorski doklad kons 2019

GFO kons 2019 GT

Zaveren GFO indv 2019

Odit doklad indv 2019

Poyasn GFO kons 2019 GT-1-31

Poyasn GFO kons 2019 GT-32-61

Poyasneniya GFO indv 2019-1-25

Poyasneniya GFO indv 2019-26-46

Dekl 100n indv

Dekl 100n kons

Dekl OSA RK

DKU indv 2019

DKU kons 2019

Doklad DVI 2019

Doklad OK 2019

Doklad politika vyzn 2019

Dokumenti OK OSA

Pokana OSA 2019

Pril 11 2019

Protokol nasrochvane OSA 2019

Pylnom FL

Pylnom UL

GD kons 2019

GD indv 2019_compressed

Dekl OSA AV_compressed

Dekl OSA MM_compressed

Dekl OSA TM_compressed

Programa DKU 2019_compressed