2019

НА 28.06.2019 г. в сградата на „Варна плод“ АД в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1 се проведе редовно общо събрание на акционерите. Протоколът от събранието може да разгледате в прикачения файл.

Protokol OSA spis 2019 bez LD

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 28.06.2019 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., доклада на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., доклада на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г.

  1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2018 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2018 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г.  и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

  1. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период-01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

  1. Вземане на решение за избор на „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2019 г.

Проект за решение: ОСА  избира „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2019 г.

  1. 6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2018 г. във фонд „Допълнителни резерви“

Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2018 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

  1. Разглеждане на предложение от „ЕЛПРОМ” АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД за промяна на лихвения процент по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за промяна на лихвения процент по направено предложение от „ЕЛПРОМ” АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г., съгласно материалите по дневния ред.

8. Други

Материалите, касаещи дневният ред са:

Doklad DVI

Doklad oditen komitet

Motiviran doklad

Oditorski doklad 2018

Oditorski doklad Grupata 2018

Palnomo6tno FL 2019

Palnomo6tno UL 2019

Pokana za OSA 2019

Poyasneniya GFO 2018

Poyasneniya GFO Grupata 2018

Pril 11 2018

Protokol SD za svikvane na OSA 2019

Zaveren GFO Grupata 2018

Zaveren GFO_2018

Declaration 100n

Dekl korp upr 2018

Programa DKU 2018

DKU Grupata 2018