Информация за инвеститорите

ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно изискването на §38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящото информираме, че емитента „Варна плод” АД има сключен договор с Инфосток ООД, регистрирано в ТР към АВ, ЕИК 175255763, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, ул. Ами Буе № 41 за разкриване на регулирана информация чрез публикуване на информация в интернет-сайта http://infostock.bg.

РАБОТНО ВРЕМЕ С АКЦИОНЕРИ

Всички настоящи акционери, заинтересувани лица и потенциални инвеститори могат да получат необходимата им информация относно дейността на дружеството и неговите финансови резултати на адрес: гр.Варна, ул. Академик Игор Курчатов 1, административна сграда, вторник и четвъртък от 10 до 16 часа.

 

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Христилия Костова Тончева

Тел./факс 052 74 76 36

e-mail: toncheva@varnaplod.bg