ПРОТОКОЛЪТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВАРНА ПЛОД“ АД, НА 27.06.2024 ГОДИНА, Е ПОМЕСТЕН В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> „2024“

Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 27.06.2024 г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., доклада на Одитния комитет за 2023 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г.
  Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., доклада на Одитния комитет за 2023 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г.
 2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2023 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2023 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.
  Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2023 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2023 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.”.
 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.
  Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.
 4. Вземане на решение за избор на одиторско дружество „Актив“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2024 г.
  Проект за решение: ОСА избира одиторско дружество „Актив“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2024 г.
 5. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2023 г. във фонд „Допълнителни резерви“.
  Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2023 г. във фонд „Допълнителни резерви“.
 6. Изслушване и приемане на мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2025 г. и овластяване на представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.
  Проект за решение: ОСА приема мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2025 г. и овластява представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.
 7. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ВАРНА ПЛОД“АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор.
  Проект за решение: Общото събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнаграждения на „ Варна плод“ АД, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

Всички материали са достъпни на сайта за информация и публичност https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VPLOD/140526 и на адреса на дружеството.

_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛЪТ ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВАРНА ПЛОД“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2023 ГОДИНА, Е ПОМЕСТЕН В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> 2023

ПРОТОКОЛЪТ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВАРНА ПЛОД“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2023 ГОДИНА, Е ПОМЕСТЕН В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> 2023

_____________________________________________________________________________________________________________

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 27.07.2023 г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Росица Николаева Кирязова, като член на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД.
  Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност на Росица Николаева Кирязова, като член на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД.
 2. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД, в състав Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Андрей Николаев Василев, за нов тригодишен мандат.
  Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД, в състав Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Андрей Николаев Василев, за нов тригодишен мандат.
 3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“АД.
  Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.
 4. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите
  Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление, равняваща се на три месечни брутни възнаграждения или 16 666,68 лева гаранция за всеки член на Съвета на директорите.

Всички материали са достъпни на сайта за информация и публичност https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VPLOD/139537 , както и на адреса на управление на дружеството.

__________________________________________________________________

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

(актуализирана съгласно чл. 115, ал. 8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с упражнено право по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 1и ал. 2 от Търговски закон (ТЗ) за включване на нова точка в дневния ред от акционера „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 103844475, представлявано от Малин Генов Малчев – Управител)

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 29.06.2023 г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г.
2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2022 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2022 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2022 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2021г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.”.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.
4. Вземане на решение за преизбиране на действащите челенове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.
Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната брутна работна заплата на дружеството и размер на гаранцията за управление, равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на съвета на директорите.
5. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2023 г.
Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2023 г.
6. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определяне на възнаграждението им.
Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определя тяхното възнаграждение, съобразно решението на общото събрание на акционерите.
7. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.
Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.
8. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“АД
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.

Всички материали са достъпни на сайта за информация и публичност

Корпоративни съобщения от Варна-плод АД (VPLD / 4V5) – infostock.bg , както и на адреса на управление на дружеството.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 29.06.2023 г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на  регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД  за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г.,  докладите на  регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД  за 2022 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2022 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2022 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите  за дейността им през 2022 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление  и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2022 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. Общото събрание на  акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите  за дейността им през 2022 г.”.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

4. Вземане на решение за преизбиране на действащите челенове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента  от средната брутна работна заплата на дружеството и размер на гаранцията за управление, равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на съвета на директорите.

5. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2023 г. 

6. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определя тяхното възнаграждение, съобразно решението на общото събрание на акционерите.

7. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Всички материали са достъпни на сайта за информация и публичност

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VPLOD/139363 , както и на адреса на управление на дружеството.