__________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛЪТ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВАРНА ПЛОД“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2022 ГОДИНА, Е ПОМЕСТЕН В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> „2022

____________________________________________________________________________________________

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 28.06.2022 г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г., доклада на Одитния комитет за 2021 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г., доклада на Одитния комитет за 2021 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г.

 • Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2021 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2021 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите  за дейността им през 2021 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление  и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

              Проект за решение: ОСА приема докладаза дейността на дружеството за 2021 г., консолидирания докладза дейността на дружеството за 2021 г.,и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2021г. Общото събрание на  акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите  за дейността им през 2021 г.”.

3.  Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. вкл.

 Проект за решение: ОСА потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. вкл.”.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

5. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2022 г.

Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2022 г.  

6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2021 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2021 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Всички материали са достъпни на сайта за информация и публичност https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VPLOD/138226 , както и на адреса на управление на дружеството.

___________________________________________________

ПРОТОКОЛЪТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОСА НА 29.06.2021 ГОДИНА Е В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> „2021“. 

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 29.06.2021 г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г., доклада на Одитния комитет за 2020 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г., доклада на Одитния комитет за 2020 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2020 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2020 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2020 г. и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2020г.

 1. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. вкл.

 Проект за решение: ОСА потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. вкл.”.

 1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.

 1. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2021 г.

Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2021 г.

 1.  Освобождаване на Зорница Ройдева от позицията „член на Одитния комитет на „Варна плод” АД“. На нейно място в състава на Одитния комитет на „Варна плод” АД се предлага да бъде избрана Мая Величкова Велчева, с мандата на останалите членове.

Проект за решение: ОСА освобождава Зорница Ройдева от позицията „член на Одитния комитет на „Варна плод” АД“. На нейно място за член на Одитния комитет на „Варна плод” АД избира Мая Величкова Велчева, с мандата на останалите членове.

 1. Вземане на решение за определяне на годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет на „Варна плод“ АД.

Проект за решение: ОСА определя годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет на „Варна плод“ АД в размер на 1000 лв.

 1. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2019 г. и 2020 г. за покриване на загуби от минали години и във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСA взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2019 г. и 2020 г. за покриване на загуби от минали години и във фонд „Допълнителни резерви“.

 1. Изслушване и приемане на мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2024 г. и овластяване на представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.

Проект за решение: ОСА приема мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД,  до 31.12.2024 г. и овластява представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.

10. Други.

Образците на пълномощното:

Pylnom-FL 2020

Pylnom-UL 2020

Всички материали са достъпни на сайта, в раздел „Информация за инвеститори“, Общо събрание на акционерите“, „2021“, както и на адреса на управление на дружеството.

______________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛЪТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ОСА НА 31.08.2020 ГОДИНА Е В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> „2020“.
Приетата „ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВАРНА ПЛОД“ АД е поместена в раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ, подраздел УСТРОЙСТВЕНИ АКТОВЕ ->  Политика за възнаграждения

__________________________________________________________

ПРОТОКОЛЪТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОСА НА 30.07.2020 ГОДИНА Е В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> „2020“.

___________________________________________________________

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ВАРНА ПЛОД” АД

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 31.08.2020 г. от 09:30 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” №1, при следния дневен ред:

Точка единствена:  Приемане на решение за изменение и допълнение на „Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“АД“ в съответствие с изискванията на Наредба №48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията..

Проект за решение: ОСА приема решение за изменение и допълнение на „Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД“, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

Материалите за събранието са:

Покана ИОСА

Протокол СД ИОСА

Politika vyzn 2020_compressed

Pylnom-FL IOSA 2020

Pylnom-UL IOSA 2020

Същите са на разположение и на адреса на управление на дружеството.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 30.07.2020 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., доклада на Одитния комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., доклада на Одитния комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2019 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2019 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г.  и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

 1. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2019 г.-31.12.2019 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период – 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

 1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

 1. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната брутна заплата на дружеството и размер на гаранцията за управление, равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на съвета на директорите.

 1. Вземане на решение за избор на „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2020 г.

Проект за решение: ОСА  избира „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2020 г.

 1. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА избира за членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД Зорница Ройдева, Светла Иванова и Росица Кирязова, за нов тригодишен мандат и определя тяхното възнаграждение, съобразно решението на общото събрание на акционерите.

 1. Други

Всички материали са достъпни на сайта, в раздел „Информация за инвеститори“, Общо събрание на акционерите“, „2020“, както и на адреса на управление на дружеството.

_____________________________________________________

ПРОТОКОЛЪТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОСА НА 28.06.2019 ГОДИНА Е В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> „2019“. 

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 28.06.2019 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., доклада на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., доклада на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г.

 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2018 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2018 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г.  и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

 1. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период-01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

 1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

 1. Вземане на решение за избор на „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2019 г.

Проект за решение: ОСА  избира „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2019 г.

 1. 6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2018 г. във фонд „Допълнителни резерви“

Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2018 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

 1. Разглеждане на предложение от „ЕЛПРОМ” АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД за промяна на лихвения процент по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за промяна на лихвения процент по направено предложение от „ЕЛПРОМ” АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г., съгласно материалите по дневния ред.

 1.  Друг

Всички материали са достъпни на сайта, в раздел „Информация за инвеститори“, Общо събрание на акционерите“, „2019“, както и на адреса на управление на дружеството.

_____________________________________________________________________________________________

НА 21.06.2018г. в сградата на „Варна плод“ АД в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1 се проведе редовно общо събрание на акционерите. Протоколът от събранието може да разгледате в прикачения файл: Protokol OSA 2018

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 21.06.2018 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г., доклада на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г., доклада на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2017 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2017 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.  и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

 1. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период-01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

 1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.

 1. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2018 г.

Проект за решение: ОСА  избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2018 г.

 1. 6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2017 г. във фонд „Допълнителни резерви“

Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2017 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

 1. Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2019 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД,  до 31.12.2019 г.

Всички материали могат да бъдат разгледани в секция „Информация за инвеститорите“, „Общо събрание“ 2018.

ПРОТОКОЛЪТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОСА НА 30.06.2017 ГОДИНА Е В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> „2017“.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 30.06.2017 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1… виж цялата новина