Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите на „Варна плод“ АД включва всички акционери на дружеството, които участват в него лично или чрез представител.

Правомощията на Общото събрание на акционерите са да:

 1. изменя и допълва устава на Дружеството;
 2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
 3. преобразува и прекратява Дружеството;
 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
 5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор;
 7. решава издаването на варанти и облигации;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяването на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 10. приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
 11. одобрява сключването на договори за съвместно предприятие с други дружества;
 12. взема решение за сключване на сделките по чл.23 от настоящия устав;
 13. решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от Закона и Устава.

Общото събрание може да заседава ако са представени 2/3 от акциите. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от един месец и то е законно, независимо от представения капитал.

Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство от представените акции. По т.1, 2 и 3 на ал.1 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Свикване и провеждане на общото събрание

Общото събрание на акционерите на „Варна плод“ АД се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

Поканата за свикване на общото събрание има съдържанието, определено в чл.223, ал.4 от ТЗ. Тя се обявява в търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпращат в Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството и се разкриват пред обществеността, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.

Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на дружеството, а именно – град Варна. Редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Решения на общото събрание

Решенията на общото събрание на акционерите на „Варна плод“ АД влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Решенията на общото събрание относно изменение и допълнение на Устава на дружеството и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на дружеството, изборът и освобождаването на членове на съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.