Корпоративно управление

Дружеството се управлява от Съвет на директори, състоящ се от трима члена.

  1. Марин Великов Митев – Председател на Съвета на директорите;
  2. Тихомир Иванов Митев;
  3. Андрей Николаев Василев;

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Андрей Николаев Василев.

Мандатът на Съвета на директорите е три години. Членовете могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Дейността на Съвета на директорите се подпомага от Одитен комитет, създаден въз основа на законовите изисквания и конкретните нужди на дружеството. Избран е от Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2021 г. Съставът на Одитният комитет е: Председател Мая Велчева и членове Росица Кирязова и Светла Иванова.