2017

НА 30.06.2017г. в сградата на „Варна плод“ АД в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1 се проведе редовно общо събрание на акционерите. Протоколът от събранието може да разгледате в прикачения файл.

Protokol OSA 2017 1

Spisyk prisystvashti 111

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 30.06.2017 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г., доклада на Одитния комитет за 2016 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г., доклада на Одитния комитет за 2016 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.

 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2016 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2016 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016 г.  и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

 1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.

 1. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат,  определя възнаграждение в размер на триста процента от средната работна заплата за дружеството и размер на гаранцията за управление равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на Съвета на директорите.

 1. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2017 г.

Проект за решение: ОСА  избира одитор предложен от Съвета на директорите за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2017 г.

 1. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2016 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2016 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

 1. Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение:  ОСА освобождава от длъжност членовете на Одитния комитете: Андрей Николаев Василев и Росица Николаева Кирязова.

 1. Вземане на решение за избор на нови членове и Председател на Одитния комитет на „Варна Плод“ АД и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА избира предложените от СД членове и Председател на Одитния комитет на „Варна Плод“ АД в състав: Зорница Ройдева, Петя Иванова и Росица Кирязова, с възнаграждение съобразно решението на Общото събрание на акционерите.

 1. Приемане на правилник /статут/ на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема правилник /статут/ на Одитния комитет на дружеството.

 1. Разглеждане на предложение от „ЕЛПРОМ” АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД за промяна на лихвения процент по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за промяна на лихвения процент по направено предложение от „ЕЛПРОМ” АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г.

 1. Внасяне на промени в Устава на „ВАРНА ПЛОД” АД, както следва:

11.1. Промяна в чл. 19, т. 9 от Устава, като съдържанието е било:

„чл. 19. Съветът на директорите:

 1. се овластява съгласно изискванията на чл. 196 от ТЗ, в срок от пет години след регистриране на настоящето изменение на Устава да увеличи капитала на дружеството до 500 000 (петстотин хиляди) лева. Решението за увеличаване на капитала се взема с пълно мнозинство от СД, съобразено с изискванията на чл. 112а, ал. 2 от ЗППЦК.

Проект за решение:  ОСА променя чл. 19, т. 9  от Устава, като придобива следното съдържание:

„чл. 19. Съветът на директорите:

 1. се овластява съгласно изискванията на чл. 196 от ТЗ, в срок от пет години след регистриране на настоящето изменение на Устава да увеличи капитала на дружеството до 500 000 (петстотин хиляди) лева. Решението за увеличаване на капитала се взема с пълно мнозинство от СД, съобразено с изискванията на ЗППЦК.

11.2. Отняма на чл. 20, ал. 4 от Устава.

Проект за решение: ОСА отменя чл. 20, ал. 4 от Устава.

11.3.  Промяна в чл. 24а, ал. 2  от Устава, като съдържанието е било:  „чл. 24а. /2/ Тримесечният отчет включва счетоводен отчет със съдържанието  по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството за изтеклото финансово тримесечие, както и друга информация, определена от регулаторните органи.“

Проект за решение:  ОСА променя чл. 24а, ал. 2  от Устава, който придобива следното съдържание: „чл. 24а. /2/ Тримесечният отчет включва счетоводен отчет със съдържанието,  съобразно изискванията на Закона за счетоводството, за изтеклото финансово тримесечие, както и друга информация, определена от регулаторните органи.“

 1. Други

Материалите са:

Decl korp upr

Decl. 100n

Declaracii 116

DKU 2016 kons

Doklad DVI

Doklad Oditen komitet

Doklad polit vyzn 2016

Finansov otchet MSS 2016 Varna plod

God doklad 2016 kons

God doklad 2016

Motiviran doklad

Oditen doklad 2016 kons

Oditorski doklad 2016

Pokana OSA

Poyasneniya GFO 2016 kons

Poyasneniya kym GFO 2016

Pravilnik rabota oditen komitet

Pril 11 2016

Programa DKU 2016

Protokol SD OSA

Svidetelstva za sydimost

Zaveren Finansov otchet MSS 2016 Grupata

Opis materiali OSA 2017

Palnomo6tno FL 2017

Palnomo6tno UL 2017