2018

НА 21.06.2018г. в сградата на „Варна плод“ АД в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1 се проведе редовно общо събрание на акционерите. Протоколът от събранието може да разгледате в прикачения файл.

Protokol OSA 2018

Spisyk akcioneri bd

ДО  АКЦИОНЕРИТЕ

НАВАРНА ПЛОД” АД

 

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 21.06.2018 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г., доклада на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г., доклада на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

  1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2017 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2017 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.  и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

  1. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период-01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.

  1. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2018 г.

Проект за решение: ОСА  избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2018 г.

  1. 6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2017 г. във фонд „Допълнителни резерви“

Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2017 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

  1. Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2019 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД,  до 31.12.2019 г.

Материалите, касаещи дневният ред са:

Declaration art. 100n_Grupata

Deklaraciya art.100n DKU 2017

DKU Grupata 2017

Doklad DVI 2017

Doklad oditen komitet 2017-ilovepdf-compressed

God doklad Grupata 2017-ilovepdf-compressed

Godishen doklad 2017-ilovepdf-compressed

Oditorski doklad 2017

Oditorski doklad Grupata 2017

Palnomo6tno FL 2018

Palnomo6tno-UL-2018

Politika wyznagr 2017-ilovepdf-compressed

Poyasneniya GFO 2017

Poyasneniya GFO Grupata 2017-ilovepdf-compressed

Pril 11 2017

Programa DKU2017

Protokol ot zasedanie na SD za svikvane na OSA

Zaveren GFO Grupata 2017

Zaveren GFO Varna plod 2017

DKU 2017

Poyasneniya GFO 2017

Motiviran doklad