ПРОТОКОЛЪТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОСА НА 28.06.2019 ГОДИНА Е В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> „2019“. 

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 28.06.2019 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., доклада на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., доклада на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г.

 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2018 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2018 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г.  и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

 1. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период-01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

 1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

 1. Вземане на решение за избор на „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2019 г.

Проект за решение: ОСА  избира „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2019 г.

 1. 6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2018 г. във фонд „Допълнителни резерви“

Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2018 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

 1. Разглеждане на предложение от „ЕЛПРОМ” АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД за промяна на лихвения процент по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за промяна на лихвения процент по направено предложение от „ЕЛПРОМ” АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г., съгласно материалите по дневния ред.

 1.  Друг

Всички материали са достъпни на сайта, в раздел „Информация за инвеститори“, Общо събрание на акционерите“, „2019“, както и на адреса на управление на дружеството.

_____________________________________________________________________________________________

НА 21.06.2018г. в сградата на „Варна плод“ АД в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1 се проведе редовно общо събрание на акционерите. Протоколът от събранието може да разгледате в прикачения файл: Protokol OSA 2018

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 21.06.2018 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г., доклада на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г., доклада на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт – счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2017 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2017 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.  и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

 1. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период-01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

 1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.

 1. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2018 г.

Проект за решение: ОСА  избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2018 г.

 1. 6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2017 г. във фонд „Допълнителни резерви“

Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2017 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

 1. Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2019 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД,  до 31.12.2019 г.

Всички материали могат да бъдат разгледани в секция „Информация за инвеститорите“, „Общо събрание“ 2018.

 

 

ПРОТОКОЛЪТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОСА НА 30.06.2017 ГОДИНА Е В РАЗДЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ“  -> „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ -> „2017“.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 30.06.2017 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1… виж цялата новина